ประเภทข่าวประชาสัมพันธ์: ข่าวประชาสัมพันธ์

24

ต.ค.'60

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศปิดให้บริการ วันที่ 26 ตุลาคม 2560

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จะปิดให้บริการ วันที่ 26 ตุลาคม 2560 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมถวายความจงรักภักดี เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ โดยกำหนดเปิดให้บริการอีกครั้ง วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 ตามเวลาปกติ

12

ต.ค.'60

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอปิดการให้บริการ ในวันคล้ายวันสวรรคตครบ 1 ปี

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอปิดการให้บริการ ในวันคล้ายวันสวรรคตครบ 1 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 13 – 15 ตุลาคม 2560 เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ

15

ก.ย.'60

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการเข้าชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรไทย “อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ” มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์ เวลา 6.00-18.00 น.
(ห้องนิทรรศการ 9.00-16.00 น.)
โดยจะเก็บค่าเข้าชม เริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 บัดนี้เป็นต้นไป

02

ส.ค.'60

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจะขอปิดการให้บริการ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

จะขอปิดการให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2560
เพื่อปรับปรุงสถานที่สำหรับพิธีเปิดอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
และจะเปิดให้บริการอีกครั้ง ในวันที่ 14 กันยายน 2560

จึงขออภัย มา ณ ที่นี้

สอบถามข้อมูลได้ที่
เบอร์โทรศัพท์ : 02-441-5272-4
Facebook : Sireepark
http://www.sireepark.mahidol.ac.th

31

ก.ค.'60

ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมวิชาการ ครั้งที่4

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม
โครงการอบรมวิชาการสำหรับประชาชน เรื่อง “สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างพอเพียง” ครั้งที่ 4
*****หากท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ได้ กรุณาแจ้งถอนรายชื่อ ภายในวันศุกร์ที่่ 4 สิงหาคม 2560 ****
(หากผู้ที่มีชื่อ แต่ไม่ได้แจ้งยกเลิกเข้าร่วมอบรม ทางทีมงานขอพิจารณาตัดสิทธิเข้าร่วมอบรมอื่นๆ ที่ทางอุทยานฯจะจัดขึ้นในครั้งถัดไป)

Addatong Lee
Amaratip Sutthipong
กชพรรณ วัชรภักดิ์
กนกกานต์ จันแปงเงิน
กนกอร มณีวงษ์
กฤษ อนุสสรราชกิจ
กฤษฎิ์ นิลขาว
กันยาวีร์ เตชปีติสกุลวงค์
กัมปนาท แก้วบรรจักร
กาญจนา เข็มทอง
กานต์สีนี ธนารักษ์วุฒิกร
กิติ จารุอารยนันท์
เกศกนก ถวัลย์ภิยโย
เกษสุดา เดชดำรงค์ศักดิ์
แก้ม ตรงจิตต์ธรรม
ไกรสรณ์ เที่ยงนาดอน
ขนิษฐา ประมูล
โขมพัสตร์ โกเมนพินิต
คงเดช วรชัย
คณาพล พรประเสริฐชัย
คณิตา น่วมศรี
คณิศร สุนทราภา
โฆษิต กรีพร
จตุรพร จำรัสพิพัฒน์อาทร
จรุงอาภา ทิพย์อาสน์
จักรกฤษณ์ ทัฬหชาติโยธิน
จิรัฐพล มณีกูล
จิราพร เคนวิเศษ
จุมพล ทัพไชย
เจษฎา ยิ้มศรีปทุม
ชญานิศวร์ พัชรวิวัฒน์กุล
ชญาภา ตันติอภิรมย์
ชฎา จารุวงศ์วณิชย์
ชนิดา ดังสะท้าน
ชลลดา นิยม
ชลิดา จรรยหาญ
ชโลบน อยู่สุข
ชวิน แฃ่เหีย
ช่อทิพย์ ตระกูลสว่างภพ
ชัยญา นพคุณวิจัย
ชาติชาย หงษ์พนัส
ชื่นนภา กิตติสิทธิพงษ์
ชุติยา ศรีเศรษฐการ
ญาณิศา วาสนาทิพย์
ฐิติรัตน์ วรชัย
ณณัฏฐ์ ขำโคกกรวด
ณัฏฐนันท์ จันทมาลา
ณัฐนันท์ สีมะเสถียรโสภณ
ณัฐราวดี ทิพย์ประสงค์
ดนัย คุณธรรมเอก
ดลชา ศรีบูรณกร
ดารา พฤกษ์โสภณ
ดาราวรรณ ภูศรี
ตติยา ฤดีขจรไชย
ตรีณัฐตา เกษมจีรสุรัชต์
ถนอมวงศ์ ถนอมกุลบุตร
ถาวร พัฒนแก้ว
ทสพร พ้นภัยพาล
ธวัชชัย เจนกิติวรพงศ์
ธัญญรัตน์ ตั้งบวรพิเชฐ
ธันยธร แนวพนิช
ธิปตีย์ พึ่งอุตสาหะ
ธิรดา กุลภัทร์เดชอุดม
ธีรพล วุฒิยาสกุล
นภัสภรณ์ กัญจน์สิทธิภัทร
นภาพร กิตติศักดิ์ไพรัช
นภาพร วิศวกุล
นลินทิพย์ พรประเสริฐชัย
นันทิกา รักษ์จินดา
นิพนธ์ สุทธิธนกูล
นิวัฒน์ นิมมานวรวงศ์
นิศากร พ่วงมหา
เนตรา อธิตาสุริยมงคล
บังอร ชันติโก
บัณฑิตา พึ่งวิชา
บุญธิภา เจียรธีรางกูร
บุญรัตน์ อยู่เวชวัฒนา
บุญเสริม เผ่าพืชพันธ์
บุศรา หวังธนอิทธิกุล
เบญจพร ภูศรี
เบ็ญจมาศ บุตรกินรี
ประธาน ยานกูลวงศ์
ประภา คงครินทร์
ปราณี วิชาธรรม
ปริญญ์ ไชยกิจ
ปิติยา หัตถกิจ
ปุญญานุช ลิมป์กาญจนวัฒน์
ปุณณพงษ์ โชจอหอ
ปุณยาพร โง้วสวัสดิ์
พงศ์พันธุ์ จันทร์สุกรี
พงษ์พันธ่ ชาติพิทักษ่
พจนีย์ ก่อตั้งทรัพย์
พยุงศักดิ์ พันธ์เจริญ
พรทิพย์ ทองโสภา
พรเทพ เกียรติศักดิ์บวร
พรพิไล ชัยเสริมวงศ์
พรลักษณ์ ไชยสุวรรณพรม
พวงทอง พวงแก้ว
พัชรนันท์ ศิรธัชธนสิทธิ์
พิจิตรา หล่อธีรพงศ์
พิชญ์สินี จันทร์ขิ่น
พิมพ์สุชา ปทุมจิรวัฒน์
พุฒิพัฒน์ ธีรนันทนิตย์
พุทธิณา นันทะวรการ
เพ็ญใจ สมานสุข
เพ็ญลักษณ์ ทะวงศ์นา
เพ็ญศรี เทพกุณหนิมิตต์
ภานุรักษ์ โชติวรรณ
ภิญญาพัชร์ เมธีวัชรชัยยศ
ภิภพ กมลเกตุโสภณ
ภีรวุฒน์ ปัญญาพุฒิโรจน์
มฤณีย์ แสงสว่าง
มาณพ รัติโชติ
เมตตา บุญกล่ำ
ไมตรี อังสุนันทวิวัฒน์
ยุพิน อัศวสุขสันต์
ยุวดี บีฬหาทร
ระวีวรรณ เล็กสกุลไชย
รัชฎาพร รถทอง
รัชนิกฤต มรกตพรรณ
รัตนา ร่วมภูมิสุข
รุ่งทิพย์ ชาญเฉลียว
วนิดา เนาวประทีป
วนิดา วงศ์วิเศษศักดิ์
วรธัช แสงแก้ว
วรรณพร สุบรรณ ณ อยุธยา
วลัญชนา เจียรธีรางกูร
วัชรี วงศ์ศิริ
วารินทร์ สละชีพ
วิกรานตฺ์ชนม์ ไชยสุวรรณ
วิจิตร กิจถาวรกุล
วิชสุดา ร้อยพิลา
วิภาวดี วิเศษสมภาคย์
วิมลรัตน์ บุญบำรุงศิลปหรรษา
วิไล กุศลวิศิษฏ์กุล
วีรพันธ์ ตรีนัย
ศจีรัตน์ ว่องมงคลวัฒน์
ศริชาย สุริยะกุล
ศริรัณญ์จักรี ฤกษ์ฤทธิ์
ศรีกัญญา พัฒนแก้ว
ศรีนิภา ตันติรัตน์ไพศาล
ศศิพิมพ์ เตียประภางกูร
ศักดา ธาราธาร
ศิริรัตนา สิงห์สายกวิน
ศิวพร วุฒิยาสกุล
ศุภณัฐ เมืองคำ
สนธิวัฒน์ ถวัลย์ภิยโย
สมปอง อ้นเดช
สวพรรณ ทรัพย์ประดิษฐ
สวลักษณ์ เอี่ยมเงิน
สินา ชินานุวัฒน์
สิริญญา จันทะจิตต์
สิริพรโชค พฤทธเมธวิสุทธิ์
สุชัญญ์ญา ปัญญาพุฒิโรจน์
สุชาดา ธาระวานิช
สุชาติ เดชศราเดโช
สุชาติ เอื้อไพบูลย์
สุดคนึง ศรีสะอาด
สุดา สงวนกงษ์
สุดาทิพย์ โอชารส
สุดารัตน์ ฐาปนา
สุทัศน์ ขจายศรสิทธิ์
สุนีรัตน์ ทรงเพ็ชร์มงคล
สุพรรณพิมพ์ ศรีสุวรรณ
สุพิชชา สุทธิสาร
สุพิชญ์นันท์ จิรสิริสุขภา
สุภิวัช โกสุมพิทักษ์
สุเมธ ฟูเฟื่อง
สุรพล ลิมป์กาญจนวัฒน์
สุรศักดิ์ ภัทรพงศ์เกษม
สุรียภรณ์ แซ่เตียว
สุวัชราพร สวยอารมณ์
เสาวนีย์ ปิติภากร
โสภิศา แช่มเสือ
อ่นเรือน ประจำสุข
อภิวัตร์ เฟื่องการงาน
อ้อมใจ เหียดใส
อังสนา แสงวิจิตร
อำไพ ทองเงิน
เอกชัย ใยพิมล

สิ่งที่ต้องเตรียมและการแต่งกาย ในวันที่อบรม
1. หมวก / ร่ม
2. กระติกน้ำ
3. กรุณาสวมรองเท้าผ้าใบ
4. นำถุงผ้า เป้ หรือกระเป๋า (งดใช้ถุงพลาสติก)
ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อ ผู้ที่เข้ารับการอบรมและเส้นทางการเดินทางมายังอุทยานฯ ได้ที่
website : http://www.sireepark.mahidol.ac.th
Faecbook : www.facebook.com/sireepark

28

ก.ค.'60

ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอปิดรับสมัครการอบรม ครั้งที่4

ขออภัย ขอปิดรับสมัครการอบรม

เนื่องจาก จำนวนผู้สมัครเข้าร่วมการอบรม เต็มตามที่กำหนดไว้แล้ว
เราจะคัดเลือกรายชื่อจากเหตุผลที่อยากเข้าร่วม ของท่าน ในการอบรมในครั้งนี้
ท่านใดที่ลงชื่อไว้แล้ว แต่ติดภาระกิจ มาไม่ได้ แจ้งชื่อก่อน 3 วัน แจ้งได้ทาง Inbox facebook
สิ่งที่ต้องเตรียมในวันที่อบรม
1. หมวก
2. กระติกน้ำ
3. กรุณาสวมรองเท้าผ้าใบ
4. นำถุงผ้า เป้ หรือกระเป๋า (งดใช้ถุงพลาสติก)
โปรดติดตามการอบรมครั้งต่อไป
ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อ ผู้ที่เข้ารับการอบรมได้ที่
website : http://www.sireepark.mahidol.ac.th
Faecbook : www.facebook.com/sireepark
ในวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
หากท่านใดสงสัย สามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 02-441-5272-4 (คุณจักรพล คนเที่ยง หรือ คุณธนภรณ์ บุญเปล่ง)

05

ก.ค.'60

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการปรับปรุง อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขณะนี้อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จะเตรียมความพร้อมที่สำหรับพระราชพิธีเปิดอุทยานฯ ซึ่งทูลเชิญ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงเปิดอุทยานฯ จึงจะมีการปรับปรุง ส่วนต่างๆ ได้แก่ ไฟฟ้า ถนนรถราง สะพานไม้ริมน้ำ ศาลาริมน้ำ ทางเดินผู้ผิการ และศาลาหมอชีวกโกมารภัจจ์ พร้อมทั้งของดการใช้จักรยานภายในอุทยานฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2560 จึงขออภัยในความไม่สะดวกในการเข้าชมมา ณ ที่นี้

19

มิ.ย.'60

ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม โครงการอบรมวิชาการสำหรับประชาชน เรื่อง “สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างพอเพียง” ครั้งที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม
โครงการอบรมวิชาการสำหรับประชาชน
เรื่อง “สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างพอเพียง” ครั้งที่ 3

*****หากท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ได้ กรุณาแจ้งถอนรายชื่อ
ภายในวันศุกร์ที่ 23 มิ.ย. 2560 ****
(หากผู้ที่มีชื่อ แต่ไม่ได้แจ้งยกเลิกเข้าร่วมอบรม ทางทีมงานขอพิจารณาตัดสิทธิเข้าร่วมอบรมอื่นๆ ที่ทางอุทยานฯจะจัดขึ้นในครั้งถัดไป)
1 กรรณิกา จิตต์ศรัทธา
2 กาญจน์ อุดมเสียง
3 กาญจนา เสมคำ
4 เกรียงไกร ฮ่องเฮงเส็ง
5 เกศชฎา โชติพูล
6 แก้วกาญจน์ เธียรวิภาส
7 คัทรินทร์ ประยุกต์วิทยาฐาน
8 คุณัญญา รัตนสมบัติ
9 จักรพันธ์เวช ศิริกาญจนพงศ์
10 จันทรารัตน์ อมรตระกูล
11 จันทิรา โลหะวิริยศิริ
12 จารุณี อุดมศรี
13 จารุวรรณ ฉิมมานิตย์
14 จิตติมา เภาจี๋
15 จินดาวรรณ ธนศิริรักษ์
16 จินตนา ปัตตายะโส
17 จินตพิชญ์ คล้ายจินดา
18 จิรรัช ปานนก
19 จิรารัช เพ็ชรนิล
20 จีรศักดิ์ สิริภาณุพงศ์ชัย
21 จุฑารัตน์ นาคะผดุงรัตน์
22 ชนนิกานต์ หาญวรเกียรติ
23 ชมพูนุท. มีประมูล
24 ชมรวี ชวนานนท์
25 ชลลดา สิริวัฒนาพาท
26 ชวลิต ธนสหวรคุณ
27 ชูศรี กิจวรเกียรติ
28 ไชยรัตน์ จันทรเทพเทวัญ
29 ฐิติรัขต์ กำแหงปฏิยุทธิ์
30 ณมน รุจิระบรรจง
31 ณัฐชา เอี่ยมธนาพร
32 ณัฐมนชนก รัตนจันทร์โกฎิ
33 ณัฐวีณ์ เลิศรัตนาพงษ์
34 ณิชานันท์ โอทาน
35 ณิชาภัทร ประสงค์สุข
36 ณิชาภัทร เลิศกิติพงศ์พันธ์
37 ดรุณพรรณ กิติสกนธ์
38 ดลฤทัย พิมแพง
39 ดวงเนตร วงศ์ประทีป
40 ดวงมณี วงศ์ประทีป
41 ดำรง วงศ์สัตยนนท์
42 เดือนเพ็ญ ธนสหวรคุณ
43 เตือนใจ นครอินทร์
44 ถวิล หาญวรเกียรติ
45 ทินกร พฤกษ์ไพบูลย์
46 ทิพย์วรรณ ฉันทวศินกุล
47 ธนกฤษ ซิมตระกูล
48 ธนศืรื คงมี
49 ธีรพงษ์ เอกัคคตาจิต
50 ธีระยุทธ ชุลีเลิศวิทยาภรณ์
51 นงลักษณ์ จรัสโสภณ
52 นพมาศ จึงรุ่งเรืองกิจ
53 นราวดี นามศรี
54 นันทวรรณ แสงมงคลเลิศสิรื
55 นิธินันท์ รัตน์วัฒนาเลิศ
56 นิศาชล นกแก้ว
57 บดินทร์ บุนนาค
58 บารมี ธนาประชุม
59 บุญญวัฒน์ ขันธ์บุตร
60 ประภาส บุตรประเสริฐ
61 ประหยัด มณีสินธุ์
62 ปรัชวินทร์ สมศักดิ์
63 ปราณีย์ สุดภวา
64 ปรารถนา มณีสินธุ์
65 ปรารถนา สุขวิบูลย์
66 ปริยากร เนียมหะ
67 ปรียากมล มีอยู่เต็ม
68 ปัญญา เลี้ยงศิริ
69 ผไท อมาตยกุล
70 พนิดา ปีติบุญไพบูลย์
71 พรกวินทร์ เธียรภัทรโรจน์
72 พรทิพย์ ยศกิตติภัทร์
73 พรรณเพ๊ญ ตรีรัตนประคอง
74 พัชญ์สิตา ทองสุข
75 พัชราภรณ์ เสรีใจธรรม
76 พัฒนรัตน์ ตันติเอกอนันต์
77 พัณณิตา สุเมธาวัฒนะ
78 พิเชฐ ธัชศฤงคารสกุล
79 พิภพ โควถาวร
80 พิมลรัตน์ ภัทรโพธิกุล
81 พิมลรัตน์ แสงขำ
82 พิศิษฐ์ เลิศรัตนาพงษ์
83 พิสิษฐ์ เสนาพิทักษ์
84 เพชรมณี ไวโรจนกิจ
85 แพรวสิรี ธีรพรธนพัชร์
86 ภัทรพล อุไรรัตน์อนันต์
87 ภัทริน ธัชศฤงคารสกุล
88 ภัสสร มหสมัชญ์
89 ภาวนา ใจหาญ
90 มณษาณัฏฐ์ พัฒน์วรนันท์
91 มณีรัตน์ จารัตน์
92 มนชัย ทาจันทร์
93 มยุรินทร์ ช่อเรืองศักดิ์
94 ยุพิน อัศวสุขสันต์
95 ยุภา ชินเจริญ
96 รจนา ไตรสินธ์
97 รัตนา ติรัสกร
98 รุ่งนภา ไฮเอ็ท
99 เรืองยศ เตชะจงจินตนา
100 ฤทัยชนก เนื่องดุลยศักดิ์
101 ลัดดา พันธ์พฤกษ์
102 ลินดา ขาวสอาด
103 วชิรา. สายธารบุญงานทวี
104 วนิดา จันทรเทพเทวัญ
105 วรรณภา ประทุม
106 วริทธิณัชช์ สัจจาพิทักษ์
107 วศินี หุ่นโพธิ์
108 วัลภา อินทรภักดี
109 วารี ปิ่นทองหล่อ
110 วิภาพร อำไพพิทักษ์วงศ์
111 วิไล พึ่งรุ่ง
112 เวชพิสิฐ มีสุข
113 เวสารัช เชื้อพันธ์
114 ศรัณย์กร จิตรวีระนันรังษี
115 ศริญทิพย์ วังตาล
116 ศักดา อัชฌาเจริญสถิต
117 ศิริพร จันทรสมบูรณ์
118 ศิริพร เบญจมพรชัย
119 ศิริพรรณ คูภิรมย์
120 ศิวณัฐ สุดภวา
121 สดใส ทองดีเลิศ
122 สถาพร ขนอม
123 สมจินต์ วงศ์ปีติกุล
124 สมชาย ศรัทธาบุญ
125 สมศักดิ์ เจือสุคนธ์ทิพย์
126 สรญา จำปาคำ
127 สวนี วรรณกนก
128 สัณห์ชัย สิชฌรังษี
129 สาธิต วงศ์ประทีป
130 ศิริลักษณ์ ภาโนมัย
131 สุขิตชาญ นาคจู
132 สุณีย์ อิงคชัยกุลรัชต์
133 สุดากาญจน์ โยธินธนาภัทร์
134 สุทธิญา เอื้อพัฒนาพานิชย์
135 สุธรรม พรสกุลรัตน์
136 สุธัญญา พลเสน
137 สุภาพร หงส์พิสุทธิกุล
138 สุรชัย ชิดเครือ
139 สุริยะศักดิ์ ถาวรวัฒนเจริญ
140 สุวรรณี อุดมผล
141 สุวัฒนพงษ์ ทัพบุญมี
142 เสฏฐ์ อัฑฒ์ทิวัตถ์ธนา
143 อติภา มังคละเศรณี
144 อนุชรักษ์ มหาอัมพรพฤกษ์
145 อภิชาดา พิษฐานพร
146 อภิรัช ประชาสุภาพ
147 อมรเทพ สีสมบุญ
148 อัครพร วิมลจิตรารมณ๋์
149 อิทธิพัทธ์ ณรงค์พันธ์
150 อุมา รัตนเทพี

สิ่งที่ต้องเตรียมและการแต่งกาย ในวันที่อบรม
1. หมวก / ร่ม
2. กระติกน้ำ
3. กรุณาสวมรองเท้าผ้าใบ
4. นำถุงผ้า เป้ หรือกระเป๋า (งดใช้ถุงพลาสติก)
ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อ ผู้ที่เข้ารับการอบรมและเส้นทางการเดินทางมายังอุทยานฯ ได้ที่
website : http://www.sireepark.mahidol.ac.th
Faecbook : www.facebook.com/sireepark

29

มี.ค.'60

ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาและอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ นักศึกษาและอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยบูรพา เข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาสมุนไพร เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น.

28

มี.ค.'60

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ!!! แจ้งขอเปลี่ยนการเปิดให้บริการเข้าชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จะมีพัฒนาปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ให้เหมาะสมและดูแลสภาพของสมุนไพร จึงขอเปลี่ยนการเปิดให้บริการเป็น ทุกวันพุธ-อาทิตย์ เวลา 6.00-18.00 น. เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

1|2|3|4 ...