ข่าวประชาสัมพันธ์

15

ส.ค.'61

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติและบุคลากร จากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติและบุคลากร จากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้นักศึกษาได้ชมแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางด้านพฤษศาสตร์ สมุนไพรไทย  โดยมีบุคลากรประจำอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การตอนรับ และนั่งรถรางพาชมบรรยกาศภายใน พร้อมบทบรรยายสมุนไพร 30 ชนิด

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

10

ส.ค.'61

ข่าวกิจกรรม

คณะข้าราชการพลเรือนที่เกษียณอายุราชการ เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 คณะข้าราชการพลเรือนที่เกษียณอายุราชการ เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เรียนรู้ด้านพืชสมุนไพรและทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ชมห้องนิทรรศการสมุนไพร ภูมิปัญญาไทยสู่สากล ทำกิจกรรมสาธิตการทำยาดมสมุนไพร และนั่งรถรางชมบรรยากาศภายในอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ โดยมีบุคลากรประจำอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยาการในการบรรยาย

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

09

ส.ค.'61

ข่าวกิจกรรม

นักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนสตรีสมุทปราการ เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 นักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ เข้าทัศนศึกษาอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้นักเรียนได้เสริมสร้างประสบการณ์จากทรัพยากรธรรมชาติและพฤกษศาสตร์พืชสมุนไพร โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมสวนสมุนไพร พาชมห้องนิทรรศการถาวร นั่งรถรางชมบรรยากาศสวนสมุนไพร และการทำลูกประคบสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

08

ส.ค.'61

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษา บุคลากรและอาจารย์ จากคณะสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 นักศึกษา บุคลากรและอาจารย์ จากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว เข้าเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมห้องนิทรรศการถาวรและนั่งรถรางชมบรรยากาศสวนสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

08

ส.ค.'61

ข่าวกิจกรรม

กลุ่มนักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 กลุ่มนักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อศึกษาพรรณไม้และพืชสมุนไพรไทย

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

08

ส.ค.'61

ข่าวกิจกรรม

กลุ่มนักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนสยามสามไตร เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 กลุ่มนักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนสยามสามไตร ได้จัดค่ายเด็กไทยหัวใจพุทธตอน “ชีวิตเรียบง่าย กินอยู่อย่างไทย รอบรู้ปัจจัย4” เพื่อให้นักเรียน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรพื้นบ้านของไทย สรรพคุณของสมุนไพรและชนิดของสมุนไพร โดยเข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

08

ส.ค.'61

ข่าวกิจกรรม

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม จัดการประชุมอบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเมืองสมุนไพรนครปฐม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 เภสัชกรหญิง รัตนาวดี จูละยานนท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการเปิดการประชุมอบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเมืองสมุนไพรนครปฐมในกลุ่มเป้าหมายผู้ปฏิบัติงานการรักษาพยาบาลและผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุข ให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้ปฏิบัติงานการแพทย์แผนไทย จำนวน 160 ท่าน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ยาสมุนไพรตามบัญชียาหลักแห่งชาติ รู้จักการประยุกต์ใช้ยาสมุนไพรไทยในการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพในชุมชน ณ อุทยานธรรมชาตวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ดร.ธนิกา ปฐมวิชัยวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ จากคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล และบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมห้องนิทรรศการถาวรและเดินชมสวนสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

03

ส.ค.'61

ข่าวกิจกรรม

คณะนักเรียนและอาจารย์ จากสาธารณรัฐเกาหลีและประเทศญี่ปุ่น เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นำคณะนักเรียนและอาจารย์ ในโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา จาก Korea Science Academy of KAIST สาธารณรัฐเกาหลี และ Rirsumeikan High School ประเทศญี่ปุ่น เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาตวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ผศ.ดร. ภานุพงษ์ พงษ์ชีวิน หัวหน้าภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ จากคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล และเจ้าหน้าที่อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมห้องนิทรรศการถาวร เดินชมสวนสมุนไพร นั่งรถรางชมบรรยากาศภายใน และทำยาดมสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

02

ส.ค.'61

ข่าวกิจกรรม

บุคลากรและผู้เกษียณอายุงาน จากคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 บุคลากรอายุ 50 ปีขึ้นไป และผู้เกษียณอายุงาน ชมรมรามาธิบดีอาวุโส จากคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมห้องนิทรรศการถาวร เดินชมสวนสมุนไพร และนั่งรถรางชมบรรยากาศภายใน

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

26

ก.ค.'61

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาต่างชาติ จากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฏาคม 2561 นักศึกษาต่างชาติ โครงการฝึกอบรมทักษะทางวิชาการหนึ่งปี (One-year Training grogram of Academin Soft Skills) จากโครงการจัดตั้งศูนย์จีนศึกษา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้เกิดการเรียนนรู้ด้านประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม และด้านพืชสมุนไพร โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรบรรยายด้านพืชสมุนไพร และชมห้องนิทรรศการถาวร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark