1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชมอุทยาน

  • 1
  • อาคารใบไม้สามใบ

   ศูนย์การเรียนรู้และอนุรักษ์เชิงประจักษ์
  • 2
  • ลานนานาสมุนไพร

  • 3
  • บ้านหมอยา

   ให้บริการนวดแผนไทย
  • 4
  • หอดูนก (ชุ่มน้ำเหนือ)

  • 5
  • สวนสมุนไพร

  • 6
  • หอดูนก (ชุ่มน้ำใต้)

  • 7
  • ลานไม้เลื้อย

  • 8
  • อาคารใบไม้ใบเดียว

   อาคารศาลาการเรียนรู้สมุนไพร
  • 9
  • ลานสมุนไพรวงศ์ขิง

  • 10
  • ลานสมุนไพรเพื่อคนพิการ

  • 11
  • ศาลาหมอชีวกโกมารภัจจ์

  • 12
  • ลานสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

  • 13
  • อาคารสัมมนา

  • 14
  • อาคารวิจัยและพิพิธภัณฑ์พืช

  • 15
  • ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

การศึกษาสมุนไพรด้วยตนเอง

ผู้เข้าชมสามารถเดินชม สมุนไพรในอุทยานได้ และศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจากป้ายสมุนไพร ถ้าอยากรู้จักสมุนไพรเหล่านั้นมากขึ้น
ก็จะมีจุดสแกน QR Code ซึ่งจะมีลักษณะทางพฤกษศาสตร์สรรพคุณ ต้น ใบ ดอก ที่สวยงาม

การเดินศึกษาสมุนไพรพร้อมวิทยากร

บริการวิทยากร นำชมเพื่อศึกษาสมุนไพรในอุทยานฯ โดยจะนำพาทุกท่าน เข้าถึงต้นสมุนไพร พร้อมทั้งบรรยายลักษณะ สรรพคุณ
วิธีการใช้ พืชสมุนไพร รวมทั้งเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย ซึ่งจะทำให้ท่านเพลิดเพลิน และสนุกไปพร้อมๆ กับวิทยากร (กรุณาแจ้งล่วงหน้าในการขอวิทยากร)